رفع خطای می‌خواهید ‌این کار را انجام دهید؟ در وردپرسReviewed by SMZ on May 16Rating: 3.0رفع خطای می‌خواهید ‌این کار را انجام دهید؟ در وردپرساین خطا معمولا زمانیکه وردپرس آدرس ادمین را بررسی میکند و این بررسی با شکست مواجه میشود رخ میدهد یا کلیدهای منحصر به فردی توسط قالب و افزونه یا فایل هسته وردپرس برای ایجاد یک صفحه میشود. لایه های امنیت برای محافظت آدرس وردپرس و فرمها اضافه میشوند. خطای “می‌خواهید ‌این کار را انجام دهید؟” معمولا زمان شکسته شدن آدرس دیده میشود و از دیگر دلایل این خطا افزونه ها و قالب هایی است که بطور صحیح استفاده نمیشوند.

رفع خطای می‌خواهید ‌این کار را انجام دهید؟

در این مقاله ما به شما نحوه یخطای “آیا مطمعنید میخواهید این کار را انجام دهید؟” در وردپرس را آموزش میدهیم.

 

check-wordpress-errors

 

زمان و علت ظاهر شدن خطای “می‌خواهید ‌این کار را انجام دهید؟”

این خطا معمولا زمانیکه وردپرس آدرس ادمین را بررسی میکند و این بررسی با شکست مواجه میشود رخ میدهد یا کلیدهای منحصر به فردی توسط قالب و افزونه یا فایل هسته وردپرس برای ایجاد یک صفحه میشود. لایه های امنیت برای محافظت آدرس وردپرس و فرمها اضافه میشوند. خطای “می‌خواهید ‌این کار را انجام دهید؟” معمولا زمان شکسته شدن آدرس دیده میشود و از دیگر دلایل این خطا افزونه ها و قالب هایی است که بطور صحیح استفاده نمیشوند.

 

رفع خطای “می‌خواهید ‌این کار را انجام دهید؟”

معمولا این خطا توسط افزونه ها و قالب هایی که روی سایت شما نصب است رخ میدهد. برای اینکه بدانید چه افزونه ای باعث ایجاد خطا شده نیاز دارید تمام افزونه ها را غیر فعال کنید.

 

حل از طریق افزونه

از آنجا که غیر فعال کردن افزونه نیز میتواند باعث ایجاد این مشکل شود باید مطمعن شویم که هیچگونه افزونه ای بدون پاک کردن آنها نصب نشده است. برای این کار باید به سایت متصل شوید و از FTP client استفاده کنید و نام فولدر افزونه را در دایرکتوری /wp-content/ به plugins.deactivated تغییر دهید. پس از آن به صفحه افزونه در قسمت مدیریت وردپرس بروید و میتوانید تمام اطلاعیه ها برای افزونه های غیر فعال شده را ببینید.

 

اکنون که تمام افزونه ها بدرستی غیر فعال شده اند. اگر خطاها ظاهر شوند به این معناست که یکی از افزونه های سایت باعث ایجاد این مشکل است. برای اینکه بدانید کدام افزونه باعث ایجاد این مشکل است به FTP client برگشته ونام فولدر را از plugins.deactivated به plugins تغییر دهید. سپس به بخش مدیریت وردپرس رفته و افزونه ها را یکی یکی فعال کنید و تلاش کنید که بدانید پس از فعال سازی کدام افزونه باعث ایجاد خطا میشود.

حل مشکل از طریق قالب

اگر افزونه باعث ایجاد این مشکل نبود ممکن است مشکل از سمت قالب باشد. میتوانید نظیر کارهایی که برای افزونه انجام دادید را برای قالب نیز انجام دهید. ابتدا به وب سایت متصل شده و قالب فعلی خود را روی سیستم به عنوان پشتیبان دانلود کنید و پس از پشتیبان گیری قالب آنرا از سرور وب حذف کنید. اکنون به نمایش>قالب ها رفته و اعلامیه “قالب فعال شده شکست,به قالب پیش فرض برگردید” را ببینید.

 

اکنون وردپرس از قالب پیش فرض Twenty Thirteen  برای وب سایت استفاده میکند. اکنون سعی کنید دوباره خطا ایجاد کنید و اگر ایجاد نشد پس علت از قالب بوده است.

نیافتن منبع خطا

مطمعن شوید که تست را روی خطا بعد از غیر فعال کردن و فعال کردن افزونه و قالب انجام داده اید. اگر مطمعن شدید که علت خطا افزونه و قالب نبوده چند گام برای انجام دارید. ابتدا مطمعن شوید که پشتیبان گیری کامل از وب سایت دارید سپس تمام فایلهای وردپرس به جز دایرکتوری wp-content  را از سرور پاک کرده و پس از آن خلاصه وردپرس را روی سیستم دانلود کنید و فایل را در دایرکتوری وردپرس سرور وب آپلود کنید. آموزش آپدیت دستی وردپرس را ببینید.

پس از آپلود تمام فایلها,یک فایل جدید به نام wp-config.php در دایرکتوری روت ایجاد کنید. در صورت نیاز به کمک به فایل قدیمی wp-config.php در پشتیبانی نگاهی بیندازید. تمام بخش ها به جز “AUTH_KEY” را اضافه کنید و تمام خطوط معرفی شده در این بخش را حذف کنید.

 

/**#@+
 * Authentication Unique Keys and Salts.
 *
 * Change these to different unique phrases!
 * You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}
 * You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.
 *
 * @since 2.6.0
 */
define('AUTH_KEY',     '`+7nTNb<AwtbLA$L-Q7amn;~|wH)ljXv2~TpbP?mLA+M`8H|n1`/Lz-GmAQL{4fB');
define('SECURE_AUTH_KEY', '/gkAjhhJe`iwO)V-p=J<cN_ +6D{YhrM|=E#C7gD}]c2w~OJ} y}eY^,HWn&-j:a');
define('LOGGED_IN_KEY',  'PtDl2V|01oIXDpq^K,IH-8|rhT +T(ZMpuLq>UD?|W)b3gMfG~g[zr8N6}m%MZ|L');
define('NONCE_KEY',    ']Zj5i*hHlsUWKg2|>YF,X+xpd-_`I[nFmA6ZLw~;EW7g0.s5EaZCAJ=j]./5z^X~');
define('AUTH_SALT',    'e*l:hUsddFIxm1E7y-n#<a0|u- #+SsS@-#$vNz}EY4rY~-x|0_6=Q!TR=MMxUL?');
define('SECURE_AUTH_SALT', 'n]^c9nY>_}3,4)J]S sM6-MI3aB#Qk<Re^j#Lu_|x^*BhO.54aZQTtzJeCo5DWAg');
define('LOGGED_IN_SALT',  'Ba3kd1&J$~~`(|uJ0:v;w+DJ3xW}.B#R9J*r|.+V}*sTuK &8db-Mn+[boHW3{[/');
define('NONCE_SALT',    'nBv-U1qfkCZxS|13%hYdHz*s1^){.KSZWm1A^${`r!d5;EqrH:>1Xx`pwt6?**i}');

 

فایل wp-config.php  خود را آپلود و ذخیره کنید. دوباره وب سایت خود را بررسی کرده و خطا را بیابید.